Dokumenti i izvješća

termsuse_banner.jpg


STATUT DOMA

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Pravilnik o postupku nabave roba, usluga i radova male vrijednosti

Pravilnik o postupku jednostavne nabave


________________________________________
1. Pravilnik o radu
2. Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova
3. Pravilnik o zaštiti od požara
4. Pravilnik o zaštiti na radu, Procjena rizika
5. Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika
6. Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika
7. Pravilnik o unutarnjem nadzoru
8. Pravilnik o kućnom redu
9. Pravilnik o pravima korisnika usluga
10. Pravilnik o postupku nabave roba, usluga i radova male vrijednosti
11. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva
12. Poslovnik o radu Upravnog vijeća
13. Poslovnik o radu Stručnog vijeća
14. Poslovnik o radu Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje Infekcija

Informacije

  • OIB: 53841043771
    MB: 080441911
  • HR5424020061100655825
  • kod Erste banke

Kontakt

Vladka Mačeka 28,
44250 Petrinja (lokacija)
Telefon: 044/813-728
Fax: 044/815-344
ravnateljica(a)dpbo-petrinja.hr

Zaštita osobnih podataka

Službena osoba za zaštitu osobnih podataka:
Aministrativna referentica
e-mail: uprava(a)dpbo-petrinja.hr
tel. 044/813 728 mob. 091/9397050