dom pročelje
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, samostalna je ustanova socijalne skrbi od 1. lipnja 2013. godine čiji je osnivač Županija Sisačko-moslavačka.
 
Djelatnost Doma je:
- u sklopu stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radne aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije i korištenja slobodnog vremena
 
Radom i poslovanjem Doma upravlja ravnatelj.
Dom obavlja svoju djelatnost u sjedištu u Petrinji, Vlatka Mačeka 28, a ustrojen je po slijedećim ustrojstvenim jedinicama:
  1. Odjel brige o zdravlju i pojačane njege
  2. Odjel prehrambenih i pomoćno-tehničkih poslova
  3. Financijsko-računovodstveni, pravni, opći i kadrovski poslovi
Smještajni kapaciteti:
Dom pruža smještaj za 96 korisnika koji imaju adekvatan tretman i osiguranu zdravstvenu skrb, fizikalnu terapiju te radne i društvene aktivnosti putem radne terapije. U prizemlju Doma smješteni su teže pokretni i nepokretni korisnici a na I. katu, pokretni korisnici. Dom je okružen ograđenim zelenim površinama i cvijećem te omogućuje duži boravak na otvorenom i šetnje.
 

ravnateljica bertovic

ravnateljica: Jadranka Bertović, dipl.soc.rad.
Telefon: 044/813-728
Fax: 044/815-344
E-mail: