pristup informacijama

 

Službena osoba za informiranje:
tel. 044/813 728, e-mail:

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 8,00 do 16,00 sati

Način dostave zahtjeva:

  • elektroničkom poštom
  • poštom na adresu:

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja
Vladka Mačeka 28, 44250 PETRINJA

  • faksom: 044/815 344


  Zahtjev za pristup informacijama

  Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

  Zahtjev za ponovnu uporabu-informacija